top of page

【結他教學】一個練習,就可以做好幾樣野?《立即睇片》

Updated: Aug 9, 2022


平時學結他真係好多野要練,今次示範一個小練習比大家,可以練好手指靈活性,數拍子,聽力同腦袋!


想彈吉他進步更快?立即報名《樂道》結他班啦!

15 views0 comments
bottom of page